top of page

"למידה בקוונה תחילה"

אינטראקטיביות מודרנית בלמידה

מומלץ לצפייה במחשב

חשבתם מדוע ספר הקריאה בימינו נעשה מקוון?..

מפת הטיולים מקוונת..

לוחות המודעות אינם סטטיים, אלא מדיות צבעוניות וקופצניות המושכות את עין הקורא..

המשימות דיגיטליות (יש!! שעת מחשב!!!)

כבר לא בנמצא להשאיר פתקית עם הודעה על דלת המקרר בבית...(הישנם עוד אנשים?! 😊)

המציאות השתנתה, ואיתה מציאות אופן הלמידה.

אינטראקטיביות – היא שם המשחק!

bottom of page