top of page

בין תכנית לתכנון

תכניות עבודה - תכנון מוביל להצלחה

תכנון עבודה הינו תהליך המבוסס על הצבת יעדים, שילוב כלי העבודה, הצבת מטרות וציוני דרך בכל רמות העבודה: ברמה הבית-ספרית, ברמה הכיתתית וברמה האישית.
תכנון מקדים מוביל לניצול יעיל ומשמעותי של זמן  הלמידה, ותוצאתו השגת היעדים הנדרשים וסיפוק רב ללומד והמלמד.

Image by Eric Rothermel

תכנון מייצר הצלחה

'תנ"ך ממלכתי - ג

תכנית עבודה שנתית בלימודי התנ"ך הכוללת מגוון אופנויות למידה ומשלבת תקשוב ומרכזונים בהלימה לתכנים וההישגים הנדרשים במשרה"ח

'תנ"ך ממלכתי - ד

תכנית עבודה שנתית בלימודי התנ"ך הכוללת מגוון אופנויות למידה ומשלבת תקשוב ומרכזונים בהלימה לתכנים וההישגים הנדרשים במשרה"ח

'תנ"ך ממלכתי - ו

תכנית עבודה שנתית בלימודי התנ"ך הכוללת מגוון אופנויות למידה ומשלבת תקשוב ומרכזונים בהלימה לתכנים וההישגים הנדרשים במשרה"ח

'תכנון שנתי בעברית-ו

תכנון עבודה שנתי בתחום השפה העברית בהלימה לספר 'על קצה הלשון המחודש'.
הייחודיות שבתכנית היא הכללה של ההישגים הנדרשים בתחום העברית של כל היבטי השפה.
מבנה התכנית עשוי לשרת כל ספר אחר הנלמד בבית הספר ולהטמיע את השינויים הרלוונטיים.

---

List Body

להורדה

---

List Body

להורדה

'תכנון שנתי בעברית-ו

תכנון עבודה שנתי בתחום השפה העברית בהלימה לספר 'על קצה הלשון המחודש'.
הייחודיות שבתכנית היא הכללה של ההישגים הנדרשים בתחום העברית של כל היבטי השפה.
מבנה התכנית עשוי לשרת כל ספר אחר הנלמד בבית הספר ולהטמיע את השינויים הרלוונטיים.

---

List Body

להורדה

---

List Body

להורדה

'תכנון שנתי בעברית-ו

List Body

להורדה

---

List Body

להורדה

'תכנון שנתי בעברית-ו

תכנון עבודה שנתי בתחום השפה העברית בהלימה לספר 'על קצה הלשון המחודש'.הייחודיות שבתכנית היא הכללה של ההישגים הנדרשים בתחום העברית של כל היבטי השפה. מבנה התכנית עשוי לשרת כל ספר אחר הנלמד בבית הספר ולהטמיע את השינויים הרלוונטיים.

'תכנון שנתי בעברית-ה

תכנון עבודה שנתי בתחום השפה העברית בהלימה לספר 'על קצה הלשון המחודש'.הייחודיות שבתכנית היא הכללה של ההישגים הנדרשים בתחום העברית של כל היבטי השפה. מבנה התכנית עשוי לשרת כל ספר אחר הנלמד בבית הספר ולהטמיע את השינויים הרלוונטיים.

'תכנון שנתי בעברית-ד

תכנון עבודה שנתי בתחום השפה העברית בהלימה לספר 'על קצה הלשון המחודש'.הייחודיות שבתכנית היא הכללה של ההישגים הנדרשים בתחום העברית של כל היבטי השפה. מבנה התכנית עשוי לשרת כל ספר אחר הנלמד בבית הספר ולהטמיע את השינויים הרלוונטיים.

'תכנון שנתי בעברית-ג

תכנון עבודה שנתי בתחום השפה העברית בהלימה לספר 'על קצה הלשון המחודש'.הייחודיות שבתכנית היא הכללה של ההישגים הנדרשים בתחום העברית של כל היבטי השפה. מבנה התכנית עשוי לשרת כל ספר אחר הנלמד בבית הספר ולהטמיע את השינויים הרלוונטיים.

bottom of page